Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty prawne

Akty prawne Nr 1/2005

Uchwa?y Senatu

 
Uchwa?a Nr  225

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z dzia?alno?ci uczelni w roku akademickim 2003/2004.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 9 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym(Dz. U. nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.) stanowi si?, co nast?puje.

§ 1
1. Senat zatwierdza przedstawione przez Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazur-skiego w Olsztynie sprawozdanie z dzia?al-no?ci uczelni w roku akademickim 2003/2004.
2. Tekst sprawozdania z dzia?alno?ci uczelni w roku akademickim 2003/2004 stanowi za??cznik do niniejszej uchwa?y.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  226

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie: powo?ania Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Na podstawie Statutu Uniwersytetu – Ordynacja Wyborcza – za?. Nr 1, § 1 ust. 1, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Powo?uje si? Uczelnian? Komisj? Wyborcz?  w sk?adzie:
- Dr hab. Zbigniew ANCULEWICZ, prof. UWM – Wydz. Human. 
- Prof. zw. dr hab. Lubomir W?odzimierz BARAN, dr.h.c. – Wydz. Geod. i Gosp. Prz.
- Dr hab. Tadeusz BIENIASZEWSKI, prof. UWM – Wydz. Nauk Techn.
- Dr Andrzej DAWIDOWICZ – Wydz. Ma-tem. i Inform.
- Marta DEPTA - Sam. Stud.
- Prof. dr hab. Janusz HELLER – Wydz. Nauk Ekon.
- Dr hab. Alicja KICOWSKA, prof. UWM  – Wydz. Nauk Spo?. i Szt.
- Dr Zbigniew KOREJWO - K Z NSZZ „Solidarno??”
- Prof. dr hab. Tadeusz KORNIAK Wydzia? Biologii
- Dr hab. Andrzej KUNCEWICZ, prof. UWM – Wydz. Nauki o ?ywn.
- Dr hab. Czes?aw MIENTKI, prof. UWM– Wydz. Ochr. ?rod. i Ryb.
- Jan NIERADKO – ZZ Prac. Roln. RP
- Dr Janusz OR?OWSKI – Wydz. Prawa i Admin.
- Dr Boles?aw PILAREK - ZNP
- Dr Halina P?OCHA - ZNP – Krajowa Ra-da Nauki
- Prof. dr hab. Konstanty ROMANIUK – Wydz. Med. Wet.
- Prof. dr hab. Kazimierz WAWRO – Wydz. Bioin?. Zwierz.
- Prof.dr hab. Micha? WOJCIECHOWSKI      – Wydz. Teol.
- Dr hab. Miros?aw WYSZKOWSKI, prof. UWM – Wydz. Kszta?t. ?rod. i Roln.
- Mgr Nina ZIELI?SKA - Jednostki Mi?-dzywydzia?owe
oraz obs?uga prawna Komisji – radca prawny  – mgr Maria M?dlewska-Duda.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  227

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na przekszta?cenie Zak?a-du Higieny Zwierz?t i ?rodowiska w Katedr? Higieny Zwierz?t i ?rodowiska.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  228

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Technicznym w Lizbonie, Portugalia.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65, poz.385 z pó?n.zm.) postanawia si?,
co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uni-wersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Technicznym w Lizbonie, Portugalia.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uch-wa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  229

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 stycznia 2005 r.

zmieniaj?ca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów dziennych w Uniwersytecie w 2005 roku kandydatów, posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej i nowej matury”.

W oparciu o art. 141 ustawy z dnia 12 wrze?-nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydak-tycznych, Senat postanawia, co nast?puje:

§ 1
W Uchwale Nr 162 Senatu Uniwersytetu War-mi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia    21 maja 2004 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych   w Uniwersytecie w 2005 roku kandydatów, posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyska-ne w systemie „starej i nowej matury” wpro-wadza si? nast?puj?ce zmiany:
1. W § 1 dodaje si? ust. 3 w brzmieniu: „Ile-kro? w uchwale mówi si? o konkursie (ran-kingu) przedzia?ów ?redniej ocen uzyska-nych z przedmiotów na ?wiadectwie doj-rza?o?ci – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w syste-mie „starej matury” – nale?y przez to rozu-mie? konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej ocen uzyskanych z przedmiotów   na ?wiadectwie dojrza?o?ci lub ?wiadec-twie dojrza?o?ci i ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej – dla kandydatów posiada-j?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane   w systemie „starej matury”.
2. W § 5 ust.1 pkt. c otrzymuje brzmienie: „?wiadectwo uko?czenia szko?y ?redniej    w oryginale lub kopia po?wiadczona nota-rialnie”.
3. W § 8 A:
- ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Przy kon-kursie (rankingu) ?wiadectw dojrza?o-?ci oblicza si? ?redni? % punktów lub ?redni? ocen z przedmiotów wyst?pu-j?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci   z uwzgl?dnieniem za??czników 1A-1H do niniejszej uchwa?y, kwalifikuj?c kandydata do danego przedzia?u. Znaj-duj? tu zastosowanie przepisy okre?lo-ne w §1 ust. 3 uchwa?y”.
- ust. 4 otrzymuje brzmienie: „W przy-padku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania ?redniej ogólnej przyjmuje si? ?redni? arytme-tyczn? wszystkich ocen z tego przed-miotu (ko?cowej klasyfikacji w szkole ?redniej oraz uzyskane na egzaminie dojrza?o?ci). Znajduj? tu zastosowanie przepisy okre?lone w § 1 ust. 3 uchwa-?y”.
- w ust. 7 dodaje si? zdanie w brzmie-niu: „Przepisy okre?lone w § 1 ust. 3 uchwa?y stosuje si? odpowiednio”.
4. W § 9 ust 1 otrzymuje brzmienie: „Po za-ko?czeniu konkursu (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci, komisje wydzia?owe (kierun-kowe) sporz?dzaj? rankingow? list? kan-dydatów, w kolejno?ci wed?ug przedzia-?ów, z uwzgl?dnieniem zapisów zawartych w za??cznikach 1A-1H oraz przepisów § 1 ust. 3 oraz § 3, 7 i 8 uchwa?y”.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  230

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 stycznia 2005 r.

zmieniaj?ca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2005 roku kandydatów, posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej i nowej matury”.
W oparciu o art. 141 ustawy z dnia 12 wrze?-nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydak-tycznych, Senat postanawia, co nast?puje:

§ 1
W Uchwale Nr 163 Senatu Uniwersytetu War-mi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie zasad i trybu przyj-mowania na I rok studiów zaocznych w Uni-wersytecie w 2005 roku kandydatów, posiada-j?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej i nowej matury” wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:
1. W § 1 dodaje si? ust. 4 w brzmieniu: „Ile-kro? w uchwale mówi si? o konkursie (ran-kingu) przedzia?ów ?redniej ocen uzyska-nych z przedmiotów na ?wiadectwie doj-rza?o?ci – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w syste-mie „starej matury” – nale?y przez to rozu-mie? konkurs (ranking) przedzia?ów ?red-niej ocen uzyskanych z przedmiotów   na ?wiadectwie dojrza?o?ci lub ?wiadec-twie dojrza?o?ci i ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej – dla kandydatów posiada-j?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane      w systemie „starej matury”.
2. W § 5 ust. 1 pkt. c otrzymuje brzmienie: „?wiadectwo uko?czenia szko?y ?redniej  w oryginale lub kopia po?wiadczona nota-rialnie”.
3. W § 8:
-  ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Przy konkursie (rankingu) ?wiadectw doj-rza?o?ci oblicza si? ?redni? % punktów lub ?redni? ocen z przedmiotów wyst?-puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci         z uwzgl?dnieniem za??czników 1 Az -1 Fz do niniejszej uchwa?y, kwalifi-kuj?c kandydata do danego przedzia?u. Znajduj? tu zastosowanie przepisy okre?lone w §1 ust. 4 uchwa?y”.
-  ust. 4 otrzymuje brzmienie: „W przy-padku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci kilku ocen z jednego przed-miotu, do obliczania ?redniej ogólnej przyjmuje si? ?redni? arytmetyczn? wszystkich ocen z tego przedmiotu (ko?cowej klasyfikacji w szkole ?red-niej oraz uzyskane na egzaminie doj-rza?o?ci). Znajduj? tu zastosowanie przepisy okre?lone w § 1 ust. 4 uchwa-?y”.
- w ust. 7 dodaje si? zdanie w brzmie-niu: „Przepisy okre?lone w § 1 ust. 4 uchwa?y stosuje si? odpowiednio”.
4. W § 9 ust 1 otrzymuje brzmienie: „Po za-ko?czeniu konkursu (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci, komisje wydzia?owe (kierun-kowe) sporz?dzaj? rankingow? list? kan-dydatów, w kolejno?ci wed?ug przedzia-?ów, z uwzgl?dnieniem zapisów zawartych w za??cznikach 1Az - 1Fz oraz przepisów § 1 ust. 4 oraz § 3, 7 i 8 uchwa?y”.


§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  231

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie: utworzenia jednostki ogólnou-czelnianej Uniwersytetu Warmi?sko-Ma-zurskiego w Olsztynie o nazwie O?rodek Kultury i J?zyka Polskiego dla Cudzoziem-ców.

Na podstawie § 21 Statutu Uniwersytetu, sta-nowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na utworzenie jednostki ogólnouczelnianej pod nazw? O?rodek Kultury i J?zyka Polskiego dla Cudzoziemców.

§ 2
Nadzór nad dzia?alno?ci? O?rodka Kultury   i J?zyka Polskiego dla Cudzoziemców sprawu-je prorektor wyznaczony przez rektora.

§ 3
Zadania O?rodka Kultury i J?zyka Polskiego dla Cudzoziemców i zasady jego funkcjonowa-nia okre?la regulamin zatwierdzony przez rek-tora.

§ 4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  232

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie: przyznania Medalu Okoliczno?ciowego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na podstawie § 10, Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki przyznaje Medal Okolicz-no?ciowy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazur-skiego w Olsztynie

UNIWERSYTETOWI  W  TURKU
z okazji 85-lecia

za wspó?prac? z Uniwersytetem Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie, szczególnie za udzia? w tworzeniu Mi?dzynarodowego Centrum Edukacji w Braniewie i jego dzia?alno?ci dy-daktycznej oraz wspó?prac? w ramach Sieci Uniwersytetów Regionu Morza Ba?tyckiego.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  233

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na przyst?pienie do spó?ki pn: „Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód z Ograniczon? Odpowiedzialno?ci?”.
 
Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 8 c - ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65 z 27.IX.1990 r. z pó?n.zm.) pos-tanawia si?, co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na przyst?pienie Uniwer-sytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie do spó?ki z o.o. pn: „Park Naukowo-Technolo-giczny Polska-Wschód Spó?ka z Ograniczon? Odpowiedzialno?ci?” i objecie 20 udzia?ów o warto?ci nominalnej po 500 z?. (pi??set z?o-tych) ka?dy.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  234

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zbycie prawa u?ytkowania wieczystego gruntów po?o?onych w Olsztynie w rejonie ul. Wilczy?skiego.

§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu oraz w nawi?zaniu do Uchwa?y Nr 159 Senatu z dnia 23 kwietnia 2004 r. Senat wyra?a zgod? na zbycie prawa u?ytkowania wieczystego gruntów po?o?onych w Olsztynie w rejonie         ul. Wilczy?skiego, oznaczonych jako dzia?ki Nr 35/5, 34/10 (obr?b 118) o ??cznej powierz-chni 0,7007 ha (wyrys z mapy ewidencyjnej – za?.), przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudo-w? mieszkaniow? wielorodzinn? na rzecz Aka-demickiej Spó?dzielni Mieszkaniowej w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych pra-cowników Uniwersytetu.
Warto?? prawa u?ytkowania wieczystego w/w gruntów zosta?a oszacowana przez rzeczo-znawc? maj?tkowego i wynosi 662 000 z?.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Admini-stracyjnego do przeprowadzenia procedury zbycia, o którym mowa w niniejszej uchwale, zgodnie z zasadami okre?lonymi w stosownym regulaminie.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  235

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zbycie prawa u?ytkowania wieczystego gruntów po?o?o-nych w Olsztynie w rejonie ul. Bart?skiej.
 
§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu oraz w nawi?zaniu do Uchwa?y Nr 172 Senatu z dnia 21 maja 2004 r. Senat wyra?a zgod?na zbycie w drodze przetargu przeprowadzone-go na podstawie ceny wywo?awczej zgodnej         z wycen? dokonan? przez rzeczoznawc? maj?-tkowego prawa u?ytkowania wieczystego gruntów po?o?onych w Olsztynie w rejonie         ul. Bart?skiej, oznaczonych w ewidencji jako dzia?ki nr 5/61; 34/8; 34/14; 34/15; 34/19; 34/20; 34/22; 35/1; 35/3; 38/6; 38/8; 38/10 (obr?b 118) o ??cznej powierzchni 15,6618 ha (wyrys z mapy ewidencyjnej – za?.), przezna-czonych w miejscowym planie zagospodaro-wania przestrzennego pod zabudow? mieszka-niow? wielorodzinn?.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Admini-stracyjnego do przeprowadzenia procedury zbycia, o którym mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  236

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na odp?atne przekazanie prawa u?ytkowania wieczystego gruntów po?o?onych pod wa?ami przeciwpowodziowymi wzd?u? rzeki ?yna.
       
§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na odp?atne przekazanie przez UWM prawa u?ytkowania wieczystego gruntów po?o?onych w Olsztynie, oznaczo-nych jako dzia?ki Nr 74/27, 3/2, 3/3, 8/2, 10/2 (obr?b 110 i 111) o ??cznej powierzchni 2,5863 ha (wyrys z mapy ewidencyjnej – za?.), znajduj?cych si? pod wa?ami przeciwpowo-dziowymi wzd?u? rzeki ?yna na rzecz Zarz?du Melioracji i Urz?dze? Wodnych Województwa Warmi?sko – Mazurskiego w Olsztynie.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Admini-stracyjnego do przeprowadzenia procedury przekazania, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  237

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na dokonanie zamiany prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego przy ul. S?onecznej na prawo w?asno?ci gruntu po?o?onegoprzy ul. Warszawskiej.
 
§ 1
Na podstawie § 10 ust.1 pkt 3 Statutu Uniwer-sytetu, Senat wyra?a zgod? na dokonanie za-miany przez UWM prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w Olsztynie przy ul. S?onecznej, oznaczonego jako cze?? dzia?ki
Nr 13/1 (obr?b 113) o powierzchni oko?o 0,4 ha (wyrys z mapy ewidencyjnej – za?.), na prawo w?asno?ci cz??ci nieruchomo?ci gruntowej po?o?onej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej, oznaczonej jako dzia?ka Nr 1 (obr?b 110)
o powierzchni oko?o 0,49 ha (wyrys z mapy ewidencyjnej – za?.) stanowi?cej w?asno?? Gminy Olsztyn z przeznaczeniem na popraw? funkcjonowania uk?adu komunikacyjnego ob.-szaru Kortowa.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Admini-stracyjnego do ustalenia warunków i przepro-wadzenia zamiany, o której mowa w niniejszej Uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  238

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 lutego 2005 r.

w sprawie: opracowania planu rzeczowo-finansowego na rok 2005.


Na podstawie art.48 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami) oraz § 10 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Warmi?-sko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat przyjmuje zasady do planu rzeczowo-fi-nansowego na rok 2005 zawarte w za??czniku do uchwa?y p.n.: „Za?o?enia do opracowania planu rzeczowo-finansowego na rok 2005”.
 
§ 2
Zespó? Analiz Ekonomicznych i Prognoz w uz-godnieniu z Dyrektorem Administracyjnym, Dziekanami Wydzia?ów i Kierownikami pozos-ta?ych jednostek organizacyjnych opracuje w ter-minie do 31 marca 2005 r. projekty planów wy-dzia?ów, jednostek mi?dzywydzia?owych, ogól-nouczelnianych i pozosta?ych jednostek organi-zacyjnych.
 
§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podpisa-nia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  239

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 lutego 2005 r.

w sprawie: kierunków dzia?a? w gospodarce finansowej w roku 2005.

Na podstawie art. 48 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami) sta-nowi si? co nast?puje:
 
§ 1
Uwzgl?dniaj?c informacje dotycz?ce bud?etu uczelni oraz prognozy ekonomiczne w sferze szkolnictwa wy?szego przyjmuje si? nast?puj?ce kierunki dzia?a? w gospodarce finansowej uczel-ni:
1. Zwi?kszenie dyscypliny w realizacji planu rzeczowo-finansowego Uczelni i poszcze-gólnych jednostek.
2. Podejmowanie nowych inwestycji tylko wówczas, gdy zapewnione jest finansowanie ich przez fundusze Unii Europejskiej pozys-kane z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i innych ?róde?.
3. Analiza celowo?ci prowadzenia niektórych kierunków studiów zaocznych oraz zmian        w sposobie rozliczania dydaktyki na tych studiach.
4. Dostosowanie liczby nauczycieli na wydzia-?ach do zada? dydaktycznych realizowanych na studiach dziennych.
5. Analiza celowo?ci i ekonomicznej efektyw-no?ci zasad funkcjonowania i finansowania zamiejscowych o?rodków kszta?cenia.
6. Ograniczenie remontów do niezb?dnego mi-nimum.
7. Doskonalenie pracy administracji i obs?ugi w aspekcie zmniejszania kosztów.
 
§ 2
Rektor i Dyrektor Administracyjny do ko?ca czerwca br. przedstawi? Senatowi szczegó?owe dzia?ania wynikaj?ce z niniejszej Uchwa?y.
 
§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  240

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 lutego 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski  w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Lwowskim Pa?stwowym Uniwersytetem im. I. Franki, Ukraina.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65, poz.385 z pó?n.zm.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie poro-zumienia o wspó?pracy z Lwowskim Pa?stwo-wym Uniwersytetem im. I. Franki, Ukraina.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  241

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 lutego 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM w Olsztynie umowy konsor-cjum z Instytutem Ochrony ?rodowiska  w Warszawie i Akademi? Rolnicz? im.   A. Cieszkowskiego w Poznaniu.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 8 c - ustawy  z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65 z 27.IX.1990 r. z pó?n. zm.) pos-tanawia si?, co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwer-sytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie umo-wy konsorcjum z Instytutem Ochrony ?rodo-wiska w Warszawie i Akademi? Rolnicz? im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu w celu z?o?e-nia wspólnej oferty w przetargu og?oszonym przez Skarb Pa?stwa – Ministerstwo ?rodowis-ka na wykonanie zamówienia pt.: „Opracowa-nie podstaw metodycznych dla monitoringu biologicznego wód powierzchniowych w za-kresie makrofitów i pilotowe ich zastosowanie dla cz??ci wód reprezentuj?cych wybrane kate-gorie i typy”.
 
§ 2
Tekst projektu umowy konsorcjum stanowi za-?cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  242

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 lutego 2005 r.

w sprawie: zmiany Uchwa?y Nr 137 z dnia  30 stycznia 2004 roku w sprawie polityki kadrowej w odniesieniu do adiunktów.

Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), w nawi?zaniu do Uchwa?y Nr 128 Senatu Uniwersytetu War-mi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3  0 stycznia 2004 r. dotycz?cej zmian w Statu-cie, Senat postanawia:
 
§ 1
W uchwale Senatu Nr 137 z 30 stycznia 2004 roku w sprawie polityki kadrowej w odniesie-niu do adiunktów w § 1 dodaje si? ust. 3    w brzmieniu:
„3. Z osobami, które uzyska?y znaczny doro-bek naukowy i udokumentuj? przygotowanie do publikacji pracy b?d?cej podstaw? rozpra-wy habilitacyjnej lub udokumentuj? inny doro-bek naukowy, stanowi?cy zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stop-niach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) rozpraw? habilitacyjn?, rektor mo?e zgodnie z art. 92 ustawy o szkolnictwie wy?-szym nawi?za? stosunek pracy na podstawie umowy o prac? na okres nie przekraczaj?cy jednego roku.”.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  243

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 lutego 2005 r.

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stano-wi si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zmian? nazwy Katedry Teorii Pa?stwa i Prawa na Katedr? Teorii i Filozofii Prawa i Pa?stwa.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  244

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 marca 2005 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2004 rok.
 
§ 1
Na podstawie opinii bieg?ych rewidentów przeprowadzaj?cych badanie sprawozdania fi-nansowego Uczelni, Senat Uniwersytetu War-mi?sko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2004 rok, na które sk?ada si?:

1) bilans sporz?dzony na dzie? 31 grudnia 2004 roku zamykaj?cy si? po stronie akty-wów i pasywów kwot? 340.176.442,25 z?

2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazuj?cy zysk netto w kwocie 1.435.599,81 z?

3) zestawienie zmian w funduszu w?asnym  za rok obrotowy od 01.01.2004 r do 31.12.2004 r. wykazuj?ce zwi?kszenie funduszu w?asnego o kwot? 15.591.692,86 z?

4) sprawozdanie z przep?ywu ?rodków pie-ni??nych, wykazuj?ce zmniejszenie stanu ?rodków pieni??nych netto w ci?gu bada-nego okresu o kwot? 643.669,90 z?

5) dodatkowe informacje i obja?nienia.
 
§ 2
Zysk netto w kwocie 1.435.599,81 z?. prze-znacza si? na zwi?kszenie funduszu zasadni-czego.
 
§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  245

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 marca 2005 r.


w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo finansowego na 2005 rok.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?-szym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Warmi?-sko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi si?  co nast?puje:
 
§ 1
Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy   na rok 2005 uwzgl?dniaj?cy: w tys. z?.
1. Przychody dzia?alno?ci gospodarczej 251.663,60
2. Koszty dzia?alno?ci gospodarczej 248.125,70 
3. Zysk z dzia?alno?ci gospodarczej 3.537,90
4. Zwi?kszenia funduszu zasadniczego 16.000,00
Zmniejszenia funduszu zasadniczego 13.500,00
Stan funduszu na koniec roku 2005:       124.075,40
5. Zwi?kszenia funduszu pomocy ma-terialnej dla studentów 40.490,00
Zmniejszenia funduszu pomocy ma-terialnej dla studentów 43.000,00
      Stan funduszu na koniec roku 2005: 60,60
6. Zwi?kszenia w?asnego funduszu sty-pendialnego 300,00 
Zmniejszenia w?asnego funduszu stypen-dialnego 350,00
      Stan funduszu na koniec roku 2005: 17,40
7. Zwi?kszenia funduszu wdro?eniowego 160,00      
Zmniejszenia funduszu wdro?eniowego 180,00
      Stan funduszu na koniec roku 2005: 240,30


§ 2
Plan rzeczowo-finansowy stanowi za??cznik do niniejszej Uchwa?y 

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  246

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 marca 2005 r.


w sprawie: upowa?nienia rektora do zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2005.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?. zm.) oraz  § 10 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu War-mi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat upowa?nia rektora do dokonywania zmian planu rzeczowo-finansowego Uniwer-sytetu na rok 2005 uchwalonego Uchwa?? Se-natu Nr 245 z dnia 18 marca 2005 r.

§ 2
O dokonywanych zmianach w planie rzeczo-wo-finansowym na rok 2005 rektor zobo-wi?zany jest poinformowa? Senat na najbli?-szym posiedzeniu.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  247

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 marca 2005 r.


w sprawie: nadania tytu?u doktora honoris causa prof. Giovanniemu Girone.

Na podstawie § 5 Statutu Uniwersytetu War-mi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzgl?dnia-j?c przedstawiony przez Promotora wniosek,  stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki nadaje tytu? doktora honoris causa Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
prof. Giovanniemu Girone
Rektorowi Uniwersytetu w Bari (W?ochy),
Prezydentowi CIRCEOS,
przyjacielowi Polski
w uznaniu wk?adu w rozwój nauki w zakresie ekonomii i statystyki oraz zas?ug we wspó?pracy z Uniwersytetem Warmi?sko-Mazur-skim w Olsztynie.

§ 2
Wniosek Promotora w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.
 
§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  248

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 marca 2005 r.


w sprawie: wyra?enia zgody na przyst?-pienie Uniwersytetu Warmi?sko- Mazurskiego w Olsztynie do Grupy Santander.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 8c – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65 z 27.IX. 1990 r., z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na przyst?pienie Uniwer-sytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie do Grupy Santander.

§ 2
1. Grupa Santander jest organizacj? typu non-profit, grupuj?c? uniwersytety prawie ze wszystkich krajów UE a tak?e z Norwe-gii i Szwajcarii.
2. G?ównym zadaniem Grupy Santander jest stwarzanie warunków do nawi?zywania wspó?pracy akademickiej, kulturalnej         i spo?eczno-ekonomicznej oraz promocja swobodnego przep?ywu studentów, pra-cowników naukowych i wiedzy mi?dzy in-stytucjami cz?onkowskimi. Dzia?alno?? Grupy ma tak?e s?u?y? pog??bianiu kon-taktów pomi?dzy uniwersytetami i regio-nami celem wspierania rozwoju spo?eczne-go i technologicznego.

§ 3
Celem Grupy Santander jest:
1. Wspieranie wymiany studentów i pracow-ników naukowych;
2. Promowanie wspólnych projektów badaw-czych i wspó?pracy uniwersytetów z in-stytucjami publicznymi i prywatnymi;
3. Uznawanie i zaliczanie pobytów studen-tów na innych uczelniach Grupy na ich macierzystych uniwersytetach;
4. Szkolenia j?zykowe i pomoc w administra-cyjnych procedurach w zakresie wymiany;
5. Okre?lenie obszarów wspó?pracy dla roz-woju wspólnych projektów;
6. Dodatkowo propagowanie rozwoju dzia?al-no?ci spo?ecznej, kulturalnej i sportowej;
7. Ustanawianie oraz wzmacnianie powi?za? i wspó?pracy pomi?dzy uniwersytetami cz?onkowskimi i ich regionami.

§ 4
Senat upowa?nia Rektora do podpisania sto-sownych dokumentów zwi?zanych z przy-st?pieniem Uniwersytetu Warmi?sko-Mazur-skiego w Olsztynie do Grupy Santander.

§ 5
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  249

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 marca 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Stanowym Sam Houston, USA.


Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawyz 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) postana-wia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uni-wersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Stanowym Sam Houston, USA.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Uchwa?a Nr  250

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 marca 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy  z Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej w Koszycach, S?owacja.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawyz 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje.

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie poro-zumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej w Koszycach, S?owa-cja.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Zarz?dzenia Rektora
Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie


 
Zarz?dzenie Nr  1

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 12 stycznia 2005 roku

w sprawie: Regulaminów sieci komputerowych i serwisów internetowych Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na podstawie art. 49 ust.2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), stanowi si?, co nast?-puje:

§ 1
Wprowadza si? Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie jak w za??czniku nr 1  do niniejszego zarz?dzenia.

§ 2
Wprowadza si? Regulamin Sieci Komputero-wej Administracji Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie jak w za??cznikunr 2 do niniejszego zarz?dzenia.

§ 3
Wprowadza si? Regulamin Stron Serwisów In-ternetowych jednostek organizacyjnych Uni-wersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olszty-nie jak w za??czniku nr 3 do niniejszego zarz?-dzenia.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Za??cznik Nr 1
do Zarz?dzenia Rektora UWM Nr 1
z dnia 12 stycznia 2005 r.

Regulamin
Uczelnianej Sieci Komputerowej
Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

§ 1
1. Uczelniana Sie? Komputerowa Uniwersy-tetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, zwana dalej USK, s?u?y ?rodowisku akademickiemu Uczelni. USK przeznaczona jest do wymiany informacji intelektualnej, przede wszystkim naukowej, oraz wspo-magania zarz?dzania Uczelni?, w ramach samej Uczelni oraz poprzez po??czenia  z innymi sieciami.
2. Z USK mog? korzysta? wy??cznie pracownicy i studenci Uczelni oraz pracownicyi studenci innych uczelni odbywaj?cy sta?e i praktyki w Uniwersytecie, w zakresie swoich obowi?zków naukowych, dydak-tycznych  i administracyjnych.

§ 2
1. U?ytkownicy oraz administratorzy USK zobowi?zani s? do przestrzegania prawa, zasad wspó??ycia spo?ecznego oraz zasad etyki, w szczególno?ci przez powstrzymy-wanie si? od podejmowania dzia?a?, które narusza?yby dobra osobiste innych osób lub nara?a?y te osoby na straty moralne lub materialne.
2. Osoby, które z racji administrowania Si?ci? mog? uzyska? dost?p do informacji s?u?bowych i osobistych innych u?ytkowników USK, zobowi?zane s? do zachowa-nia ich w tajemnicy.
3. Udost?pnianie zasobów USK osobom nieupowa?nionym jest zabronione.
4. Wobec osób naruszaj?cych powy?sze za-sady mo?e by? wszcz?te post?powanie wy-nikaj?ce z odpowiednich przepisów o od-powiedzialno?ci s?u?bowej, dyscyplinarnej, cywilnej lub karnej.

§ 3
1. USK stanowi zespó? ?rodków technicz-nych i organizacyjnych s?u??cy do realizacji po??cze? i transmisji danych pomi?dzy jednostkami organizacyjnymi UWM oraz  - w ramach Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN w Olsztynie - do wymiany informacji z innymi sieciami.
2. USK tworz?:
1) administrowane przez Centrum Informatyczne szkieletowe sieci infrastrukturalne,  realizuj?ce po??czenia pomi?-dzy poszczególnymi obiektami UWM, w?z?y sieci szkieletowej wraz z zain-stalowanymi na kra?cach urz?dzeniami;
2) sieci komputerowe w poszczególnych obiektach zwane dalej, sieciami lokal-nymi;
3) zasoby sieci, w postaci systemów komputerowych, baz danych, serwi-sów sieciowych itp.

§ 4
1. Za funkcjonowanie sieci komputerowej odpowiedzialni s?:
1) Centrum Informatyczne - za sie? infra-strukturaln?; przy czym konfiguracja si?ci infrastrukturalnej, w tym konfi-guracja routerów i innych urz?dze? nie mo?e ulega? zmianie bez zgody Cen-trum Informatycznego;
2) administratorzy sieci lokalnych     – pe?nomocnicy dziekanów ds. sieci komputerowej lub informatycy wy-dzia?owi - za funkcjonowanie sieci lokalnej w obiektach nale??cych    do wydzia?u; w przypadku obiektów wielowydzia?owych wyznaczony zo-staje na podstawie porozumienia admi-nistrator ca?ej sieci obiektu. Admini-strator sieci lokalnej odpowiada za po-prawn? prac? sieci lokalnej oraz urz?-dze? zapewniaj?cych po??czenie z si?-ci? uczelnian?;.
2. Zasoby sieci pozostaj? w gestii jed-nostek organizacyjnych, do których nale??.

§ 5
Za rozbudow? USK i wprowadzenie nowych technologii odpowiedzialni s? odpowiednio:
1) za sie? infrastrukturaln? - Centrum In-formatyczne w porozumieniu z admi-nistratorami sieci lokalnych;
2) za sieci lokalne - pe?nomocnicy dzie-kanów ds. sieci, którzy odpowiadaj?  za prac? podleg?ych im administratorów sieci lokalnych.

§ 6
1. Do kompetencji Centrum Informatycznego nale?y:
1) zarz?dzanie sieci? infrastrukturaln?, realizowanie w porozumieniu z MSK OLMAN dost?pu do sieci rozleg?ych;
2) nadzór nad prac? USK, w tym         w szczególno?ci przydzia? adresów IP, rejestracja domen, prowadzenie DNS, opracowywanie oraz wdra?anie polity-ki bezpiecze?stwa sieci;
3) wspó?praca z pe?nomocnikami dzieka-nów (administratorami sieci lokal-nych) w zakresie obj?tym niniejszym regulaminem;
4) wprowadzanie nowych technologii   i rozbudowa sieci infrastrukturalnej;
5) od??czenie segmentu sieci lub us?ugi si?ciowej w przypadku ra??cego naru-szenia niniejszego regulaminu.
1. Do kompetencji administratora sieci lokal-nej nale?y:
1) zarz?dzanie powierzon? mu sieci? zgodnie z przyj?tymi zasadami w ni-niejszym regulaminie;
2) wspó?praca z Centrum Informatycz-nym w zakresie obj?tym regulaminem;
3) zarz?dzanie powierzonymi mu zasoba-mi sieciowymi;
4) wykonywanie innych czynno?ci niez-b?dnych dla zapewnienia prawid?owej pracy powierzonych mu urz?dze? i systemów;
5) od??czenie segmentu sieci lub us?ugi si?ciowej w przypadku ra??cego naru-szenia niniejszego regulaminu.
2.  Administrator sieci lokalnej wspó?pracuje   z g?ównym u?ytkownikiem obiektu, w któ-rym znajduje si? sie?.


Za??cznik Nr 2
do Zarz?dzenia Rektora UWM Nr 1
z dnia 12 stycznia 2005 r.

REGULAMIN
SIECI  KOMPUTEROWEJ ADMINISTRACJI  UNIWERSYTETU WARMI?SKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE

§ 1
Postanowienia Ogólne
. Na sie?  komputerow? administracji, zwa-n? dalej LAN-ADM, sk?adaj? si? wydzie-lone z Uczelnianej Sieci Komputerowej (USK) lokalne sieci komputerowe Rekto-ratu, Dziekanatów oraz serwery tej sieci.
2. Sieci? LAN-ADM administruje Centrum Informatyczne.
3. Konto u?ytkownika LAN-ADM zak?ada, modyfikuje, likwiduje oraz nadaje i zmie-nia prawa dost?pu administrator LAN-ADM na pisemny wniosek kierownika jed-nostki.
4. We wniosku kierownik jednostki okre?la tak?e prawa u?ytkownika, dost?p do pro-gramów oraz dost?p do sieci Internet.
5. Dost?p do danych musi by? uzgodnionyz administratorem danej bazy danych.
6. Administrator LAN-ADM ma prawo za-blokowa? konto osoby ?ami?cej regulamin do czasu rozpatrzenia sprawy przez kie-rownika jednostki.
7. Je?eli u?ytkownik nie za?oguje si? w sieci ani razu w przeci?gu dwóch miesi?cy, to jego konto zostanie zablokowane     do czasu wyja?nienia statusu u?ytkownika.
8. U?ytkownicy nie przestrzegaj?cy regula-minu i innych zarz?dze? kierownictwa jed-nostki mog? zosta? pozbawieni prawa dos-t?pu do LAN-ADM.
9. U?ytkownikom zaleca si? przestrzega?   i krzewi? dobre obyczaje, w szczególno?ci:
1) wyrejestrowywa? u?ytkowników, którzy zapomnieli tego uczyni?;
2) zg?asza? administratorom niepra-wid?owo?ci dzia?ania komputerów
lub programów;
3) nie obci??a? bez istotnej potrzeby komputerów w godzinach zwi?-kszonego obci??enia;
4) oszcz?dnie u?ywa? urz?dzenia, których eksploatacja jest kosztow-na (np. drukarki atramentowe).

§ 2
Obowi?zki U?ytkownika Sieci Komputerowej Administracji

U?ytkownik  sieci komputerowej administracji zobowi?zany jest:
1) przestrzega? postanowie? regulaminu LAN-ADM;
2) podporz?dkowywa? si? zaleceniom admi-nistratorów LAN-ADM;
3) dba? o ochron? dost?pu do w?asnego kon-ta;
4) natychmiast zg?asza? luki w systemie praw dost?pu, zg?oszenie to nie poci?ga nega-tywnych nast?pstw dla U?ytkownika;
5) opu?ci? system (program) oraz wylogowa? si?, je?li przerwa w pracy b?dzie d?u?sza ni? pó? godziny;
6) uzgadnia? z administratorem LAN-ADM mo?liwo?? i zasady pracy po godzinach pracy i w dni wolne od pracy;
7) zg?aszania administratorowi spraw wyj?t-kowych (np. gdy konieczne jest naruszenie którego? z postanowie? regulaminu LAN-ADM lub zarz?dzenia kierownictwa jed-nostki).

§ 3
 Prawa U?ytkownika Sieci Komputerowej Administracji

U?ytkownik LAN-ADM ma prawo do:
1) korzystania z zasobów LAN-ADM w gra-nicach okre?lonych przez administratorów LAN-ADM. Administratorzy kieruj? si? zasadami okre?lonymi przez kierowników jednostek i w?a?cicieli baz danych;
2) prywatno?ci danych przechowywanychw systemach komputerowych w??czonych do LAN-ADM;
3) zmiany uprawnie? w sieci, je?li zaistnieje uzasadniona potrzeba - zmiany takiej do-konuje administrator na wniosek kierowni-ka jednostki;
4) zapoznania si? z programami i sprz?tem  na zasadach okre?lonych przez kierownic-two jednostki;
5) odwo?a? si? do administratora LAN-ADM, w przypadku otrzymania polece? ?ami?-cych regulamin LAN-ADM.

§ 4
Czynno?ci zabronione

U?ytkownikowi LAN-ADM zabrania si?:
1) utrudnia? prace administratorom i innym u?ytkownikom;
2) dezinformowa? administratorów i innych u?ytkowników;
3) u?ywa? identyfikatorów i hase? innych u?ytkowników;
4) korzysta? z komputerów, zasobów i infor-macji, do których w?a?ciciel lub admi-nistratorzy nie przydzielili dost?pu;
5) dokonywa? zmian w konfiguracji sprz?tu oraz w oprogramowaniu bez uzgodnienia  z administratorem;
6) uruchamia? oprogramowania utrudniaj?ce-go wykorzystywanie sprz?tu, oprogramo-wania i zasobów LAN-ADM innym u?yt-kownikom
(np. programy wirusowe), uszkadzaj?cego lub nara?aj?cego na uszkodzenia sprz?t komputerowy, na które brak licencji;
7) uruchamiania us?ug sieciowych (np. serwis WWW, ftp, poczta), wszelkie us?ugi si?-ciowe uruchamiane s? przez administratora na serwerach centralnych. Nie uzgodnienie b?dzie powodowa?o wy??czenie komputera z sieci do czasu usuni?cia us?ug;
8) udost?pniania zasobów sieciowych. Udo-st?pnianie plików, drukarek dla lokalnych u?ytkowników (w obr?bie dzia?u) mo?e nast?pi? po uzgodnieniu z administrato-rem;
9) wykorzystywa? sprz?t, sieci lub oprogra-mowania LAN-ADM do celów komercyj-nych;
10) wykorzystywa? sprz?t, oprogramowaniei zasoby LAN-ADM do zada?, które nie s? zwi?zane ze statutowym zakresem jednost-ki (np. uruchamiania gier sieciowych);
11) udost?pnia? komputer, na którym jest   w danym momencie dost?p do zasobów LAN-ADM, osobom nie posiadaj?cym uprawnie? do korzystania z tych zasobów;
12) pracowa? równocze?nie w sieci Internet oraz z programami korzystaj?cymi z baz danych umieszczonych w sieci LAN-ADM.


Za??cznik Nr 3
do Zarz?dzenia Rektora UWM Nr 1
z dnia 12 stycznia 2005 r.

REGULAMIN STRON SERWISÓW INTERNETOWYCH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
UNIWERSYTETU WARMI?SKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

§ 1
1. Regulamin stron WWW Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej „regulaminem” okre?la zasady prowadzenia serwisów internetowych zarejestrowanych w domenach Uniwersy-tetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie oraz maj?cych zwi?zek z Uniwersytetem Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie.
2. Ka?da jednostka Uniwersytetu Warmi?-sko-Mazurskiego w Olsztynie mo?e posia-da? w?asn? stron? www na serwerze uczel-nianym. Jednostki dzia?alno?ci dydaktycz-nej i naukowej Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie s? zobowi?zane do prowadzenia serwisów WWW.
3. Organizacje i stowarzyszenia dzia?aj?ce  na terenie Uniwersytetu Warmi?sko-Ma-zurskiego w Olsztynie, maj? prawo    do umieszczenia lub pod??czenia w?asnego serwisu informacyjnego do oficjalnych, uczelnianych stron WWW za zgod? w?adz rektorskich.
4. Uprawnienia do korzystania ze stron WWW Uniwersytetu Warmi?sko-Mazur-skiego w Olsztynie mog? równie? wynika? z innych decyzji w?adz rektorskich.

§ 2
Korzystanie ze stron Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

1. Prowadz?cy serwisy WWW Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie zo-bowi?zuj? si? przestrzega? obowi?zuj?-cych przepisów prawa oraz Statutu Uni-wersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Ol-sztynie.
2. U?ytkownicy zobowi?zuj? si? nie umiesz-cza? na stronach WWW Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie ja-kichkolwiek materia?ów lub przekazów, które stwarzaj? stan naruszenia prawa
lub zagra?aj? powstaniem naruszenia pra-wa.
3. W celu przeciwdzia?ania i zapobiegania powstaniu niebezpiecze?stwa naruszeniom prawa u?ytkownicy zapewni?, aby zarów-no tre?? jak i forma materia?ów lub przeka-zów nie mia?a charakteru: pornograficz-nego lub przest?pczego, nawo?uj?cegodo nienawi?ci narodowej, etnicznej, raso-wej lub wyznaniowej, wulgarnego, naru-szaj?cego dobre obyczaje.
4. Zamieszczanie na stronach WWW Uni-wersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Ol-sztynie informacji niezwi?zanych ze sta-tutow? dzia?alno?ci? Uniwersytetu War-mi?sko-Mazurskiego w Olsztynie,       w szczególno?ci informacji o charakterze handlowym, promocyjnym lub reklamo-wym wymaga uzyskania uprzedniej zgody w?adz rektorskich

§ 3
Nadzór i odpowiedzialno??.

1. Za zawarto?? stron, zarówno ogólnoinfor-macyjnych jak i prywatnych (na przyk?ad pracowniczych), znajduj?cych si? na ser-werze WWW odpowiada osoba sprawuj?-ca merytoryczn? opiek? nad serwisem WWW.
2. W przypadku strony ogólnouniwersytec-kiej jest to kierownik Biura Informacji   i Promocji Uczelni lub wyznaczona przez niego osoba, w przypadku stron jednostek Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego    w Olsztynie, osoba wyznaczona przez dziekana/kierownika jednostki Uniwersy-tetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, zwana redaktorem.
3. Wyznaczona osoba jest odpowiedzialna   za tre?? umieszczanych informacji oraz         za obs?ug? techniczn? strony.
4. Nazwiska osób opiekuj?cych si? stronami WWW jednostek oraz kontakt z nimi (nr telefonu, adres e-mail) nale?y przeka-za? do Biura Informacji i Promocji.
5. W przypadku organizowania przez jed-nostki organizacyjne Uniwersytetu na stro-nach WWW Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie otwartych dys-kusji (na przyk?ad chat rooms) w?adze rek-torskie s? uprawnione do wykonywania prewencyjnej kontroli tre?ci stron WWW Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiegow Olsztynie. Dotyczy to odpowiednio in-nych us?ug internetowych.
6. Prawne zasady korzystania ze stron WWW Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiegow Olsztynie maj? zastosowanie do ??czni-ków (links) z innymi stronami WWW.
7. Kierownik jednostki organizacyjnej Uni-wersytetu zatwierdza ostatecznie projekt serwisu sporz?dzony przez redaktora, przed jego opublikowaniem.
8. Ka?da zmiana w serwisie podlega równie? zatwierdzeniu przez kierownika jednostki organizacyjnej.
9. W?adze rektorskie w stosunku do osóbnie przestrzegaj?cych regulaminu mog? stosowa? zasady odpowiedzialno?ci dyscy-plinarnej niezale?nie od dochodzenia odpowiedzialno?ci na drodze s?dowej.

§ 4
Zawarto?? serwisów WWW.

1. Serwis WWW jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie zawiera w szczególno?ci nast?puj?ce informacje:
1) Dane o w?adzach organizacyjnej jed-nostki – dwie wersje j?zykowe: polska i angielska;
2) Informacje o mo?liwo?ci kontaktu (adres, telefon, fax., e-mail) – wersje: polska i angielska;
3) Informacje o strukturze jednostki    – spis jednostek podleg?ych – wersje: polska i angielska;
4) Spis pracowników wraz z numerami telefonicznymi, kontami e-mail;
5) Linki do innych jednostek organizacyj-nych zwi?zanych z jednostk?;
6) Linki do wspó?pracuj?cych jednostek zagranicznych.
2. Serwis WWW jednostek naukowo-dy-daktycznych zawiera w szczególno?ci nas-t?puj?ce informacje:
1) Dane o w?adzach organizacyjnej jed-nostki – dwie wersje j?zykowe: polska i angielska;
2) Informacje o mo?liwo?ci kontaktu (adres, telefon, fax., e-mail) – wersje: polska i angielska;
3) Informacje o strukturze jednostki    – spis jednostek podleg?ych – wersje: polska i angielska;
4) Historia wydzia?u/jednostki;
5) Dzia?alno?? naukowa i dydaktycznaw tym w szczególno?ci: informacje o prowadzonych badaniach, organizo-wanych przez jednostk? konferen-cjach;
6) Oferta kszta?cenia: kierunki studiów, specjalno?ci, rodzaje studiów, studia podyplomowe, doktoranckie;
7) Spis zaj?? (najlepiej wraz z krótkim opisem);
8) Spis pracowników wraz z numerami telefonicznymi, zdj?ciem, kontami
e-mail;
9) Prywatne strony pracowników wrazz dorobkiem naukowym (po uzyskaniu pisemnej zgody pracownika na umie-szczenie strony w Internecie);
10) Wykaz periodyków wydawanych przez wydzia?/jednostk?;
11) Linki do innych jednostek nauko-wych/badawczych zwi?zanych z wy-dzia?em;
12) Linki do wspó?pracuj?cych jednostek zagranicznych.
3. Pracownicy jednostek zobowi?zani       s? przekaza? wymienione w regulaminie informacje niezb?dne do prowadzenia ser-wisu.
4. Osoba sprawuj?ca merytoryczn? opiek? nad serwisem WWW jest uprawnionado zamieszczenia w serwisie tylko tych da-nych osobowych i zdj?? przekazanych przez osob?, które one dotycz?.

§ 5
Przepisy porz?dkowe

1. Opiek? nad serwisem WWW oraz kontrol? nad przestrzeganiem regulaminu prowa-dzenia stron przez jednostki Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie po-wo?any jest kierownik Biura Informacji  i Promocji Uczelni lub wyznaczona przez niego osoba.
2. Do obowi?zków Biura Informacji i Promo-cji Uczelni nale?y ponadto aktualizacja ogólnych informacji dotycz?cych Uniwer-sytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olszty-nie.
3. W przypadku zamieszczenia na stronie WWW informacji o tre?ci niezgodnej      z Regulaminem stron WWW, kierownik Biura Informacji i Promocji Uczelni lub wyznaczona przez niego osoba ma prawo zawiesi? serwis na portalu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, po-wiadamiaj?c o tym fakcie osob? odpowie-dzialn? za tworzenie strony danej jednost-ki.
4. Opiek? techniczn? nad ogólnouczelnianym serwerem internetowym sprawuje osoba wyznaczona przez kierownika Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmi?-sko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 6
Wymagania formalne.

1. Polskie znaki diakrytyczne - standard ko-dowania ISO-8859-2;
2. Strony jednostek organizacyjnych powinna posiada? dowi?zanie (link) do g?ównej, uniwersyteckiej strony WWW.
3. Na stronie WWW musi by? zamieszczona data aktualizacji strony.

 

Zarz?dzenie Nr  2

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 14 stycznia 2005 roku

w sprawie: utworzenia studiów podyplomo-wych w zakresie: „Produkcja rolnicza i ogrodnicza”.
 
Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnic-twie wy?szym Dz. U. nr 65 poz. 385 z pó?-niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rek-tora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organi-zacji studiów podyplomowych w UWM  w Ol-sztynie z pó?niejszymi zmianami oraz stosow-nie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si?  co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa tworzy si? studia podyplomo-we w zakresie: „Produkcja rolnicza i og-rodnicza”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?-cych dyplom uko?czenia studiów wy?-szych.

§ 2
Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest  w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów pody-plomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM  w  Olsztynie z  dnia 1 marca 2000 r.z pó?niejszymi zmianami.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  3

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 1 lutego 2005 roku

w sprawie: zmian w Regulaminie Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 365 z pó?niejszymi zmiana-mi) w Regulaminie Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych, stanowi?cym za??cznik do zarz?dzenia Nr 3 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 lutego 2002 roku wprowadza si? nast?puj?-ce zmiany:

§ 1
1. Rozdzia? III pkt I ppkt 1a otrzymuje brzmienie:
„a) pracownicy zatrudnieni w pe?nym i nie-pe?nym wymiarze czasu pracy, w tym równie?:
- przebywaj?cy na p?atnym urlopie dla pora-towania zdrowia,
- przebywaj?cy na urlopie dla celów nauko-wych, artystycznych lub kszta?cenia zawo-dowego,
- przebywaj?cy na urlopie macierzy?skimi wychowawczym,
- odbywaj?cy przeszkolenie wojskowe,
- pracownicy, którzy podj?li dzienne studia doktoranckie.”

2. Rozdzia? III pkt II otrzymuje brzmienie:
„1. Uzupe?nienie wk?adu w?asnego na budow? domu jednorodzinnego, je?eli zaawansowanie robót budowlanych osi?gn??o stan „0” tj.: wy-konano strop nad piwnic? w przypadku budyn-ku podpiwniczonego, wykonano strop nad par-terem w przypadku budynku nie podpiwni-czonego lub udokumentowano udzia? w?asny w budowie w wysoko?ci co najmniej 20% w przypadku innych form budownictwa np. „kanadyjskiego” – nie wi?cej ni? 30 000 z?. Do wniosku nale?y do??czy? za?wiadczenie kie-rownika budowy o stanie zaawansowania robót oraz przed?o?y? decyzj? o pozwoleniu na bu-dow?.”
2. Uzupe?nienie wk?adu w?asnego na budow? lokalu mieszkalnego stanowi?cego odr?bn? nieruchomo?? w budynku wielorodzinnym   – nie wi?cej ni? 30 000 z?. Do wniosku nale?y do??czy? za?wiadczenie od inwestora o cz?on-kowstwie i przyst?pieniu do budowy oraz do-konanej wp?acie udzia?u w?asnego w wyso-ko?ci co najmniej 20% warto?ci lokalu miesz-kalnego.
3. Zakup mieszkania lub domu na wolnym ryn-ku – nie wi?cej ni? 30 000 z?. Po?yczkobiorca przed sporz?dzeniem umowy po?yczki zobo-wi?zany jest do??czy? notarialn? umow? kupna mieszkania lub domu.”
4. Wykup mieszkania zamieszkiwanego przez wnioskodawc? (np. w spó?dzielni mieszkanio-wej, mieszkania zak?adowego, komunalnego, itp.) lub zakup lokalu z przeznaczeniem     do adaptacji na cele mieszkaniowe (np. stry-chu, pralni) – do wysoko?ci ceny mieszkania         i nie wi?cej ni? 20 000 z?. Do wniosku nale?y do??czy? za?wiadczenie zarz?dcy mieszkania  o wysoko?ci wymaganej wp?aty przy wykupie mieszkania. W przypadku zakupu lokalu   na adaptacj?, po?yczkobiorca zobowi?zany jest do??czy? decyzj? potwierdzaj?c? przeznacze-nie tego lokalu na cele mieszkaniowe.
5. Remont i modernizacj? domu jednorodzin-nego lub lokalu mieszkalnego, w którym wnioskodawca zameldowany jest na sta?e,   z wyj?tkiem mieszka?ców zakwaterowanych na zasadach hotelowych np. w DS. lub w ADMR – nie wi?cej ni? 6 000 z?.
6. Rozbudow? domu jednorodzinnego lub mieszkania, zwi?zan? ze zwi?kszeniem po-wierzchni mieszkalnej, w którym wnioskodaw-ca zameldowany jest na sta?e – nie wi?cej ni? 9 000 z?. Sk?adaj?c wniosek nale?y do??czy? decyzj? upowa?niaj?c? do rozbudowy domu wydan? przez w?a?ciwy organ oraz akt w?as-no?ci domu.
7. Adaptacj? pomieszcze? (np. strychów itp.) na cele mieszkalne, zwi?zan? ze zwi?kszeniem powierzchni mieszkalnej w budynkach wie-lorodzinnych – do wysoko?ci 8 000 z?. Sk?a-daj?c wniosek nale?y do??czy? dokument po-?wiadczaj?cy w?asno?? adaptowanego pomie-szczenia oraz zezwolenie w?a?ciwego organu na dokonanie adaptacji pomieszcze?.
8. Wykonanie przy??czy z instalacj? do wody zimnej lub ciep?ej, centralnego ogrzewania, ka-nalizacji, gazu przewodowego do domu jed-norodzinnego lub ca?kowitej wymiany b?d? modernizacji powy?szych instalacji w budynku wielorodzinnym (nie dotyczy wnioskodawców, którzy otrzymali po?yczk? na budow? domu)      – na ka?de przy??cze z instalacj? do 3 000 z?, pod warunkiem, ?e ubiegaj?cy si? o po?yczk? posiada sta?e zameldowanie w miejscu, gdzie maj? by? dokonane przy??cza. Sk?adaj?c wnio-sek nale?y do??czy? decyzj? i odpowiednie za?wiadczenie z wysoko?ci? udzia?u osoby za-interesowanej w kosztach inwestycji (np. ko-mitetu budowy gazoci?gu, spó?dzielni miesz-kaniowej, wspólnoty mieszkaniowej itp.).
9. Przystosowanie mieszkania do potrzeb osób o ograniczonej sprawno?ci ruchowej (pracow-nika b?d? cz?onka rodziny prowadz?cego     z nim wspólne gospodarstwo domowe)     – do kwoty 5 000 z?. Osoba otrzymuj?ca po-?yczk? zobowi?zana jest w ci?gu trzech miesi?cy od jej otrzymania, udokumentowa? wydatkowanie po?yczki zgodnie z celem, na jaki zosta?a przyznana. Przy modernizacji na zewn?trz budynku, nale?y do??czy? zezwo-lenie odpowiednich w?adz oraz orzeczenie   o ograniczonym stopniu sprawno?ci.
10. Pracownicy zwalniaj?cy mieszkanie uczel-ni lub pomieszczenie mieszkalne w DS. 120 i ADMR mog? otrzyma? po?yczk? do 40 000 z? z przeznaczeniem na: uzupe?nienie wk?adu w?asnego na budow? domu jednorodzinnego, uzupe?nienie wk?adu w?asnego na budow? lo-kalu mieszkalnego w budynku wielorodzin-nym, na zakup mieszkania lub domu na wol-nym rynku. Do wniosku nale?y do??czy? o?wiadczenie, ?e w terminie 6 miesi?cy zos-tanie zwolnione pomieszczenie mieszkalne.
11. Pracownik Sekcji Socjalnej na formularzu podania o po?yczk? potwierdza, ?e do wniosku zosta? do??czony komplet dokumentów wyma-gany w Regulaminie. Na ??danie Mi?dzy-zwi?zkowej Komisji ds. Po?yczek Sekcja So-cjalna udost?pnia komplet dokumentów do??-czonych do wniosku. W uzasadnionych przy-padkach pracownik Sekcji Socjalnej mo?e za-??da? od ubiegaj?cego si? o po?yczk? doku-mentów uzupe?niaj?cych lub z?o?enia wyja?-nie?.
12. Sekcja Socjalna zobowi?zana jest przed?o-?y? na ka?dym posiedzeniu Mi?dzyzwi?zko-wej Komisji ds. Po?yczek wykaz osób, którym zosta?y przyznane po?yczki na remont i mo-dernizacj? lokalu mieszkalnego lub domu jed-norodzinnego. 
13. Ze ?rodków Funduszu nie mo?e by? udzie-lona po?yczka na budow? domów letnisko-wych, altan, gara?y i inne cele, które nie zosta-?y wyszczególnione w niniejszym regulaminie.

3. W rozdziale III pkt III  ppkt 4 otrzymuje brzmienie:
„Po?yczki na remont i modernizacj? domu jed-norodzinnego lub lokalu mieszkalnego przyz-nawane s? nie cz??ciej ni? raz na trzy lata. Przyznanie tej po?yczki nie wyklucza mo?-liwo?ci otrzymania innej na cel mieszkaniowy, jednak nie wcze?niej ni? po up?ywie ca?kowi-tego sp?acenia wcze?niej uzyskanej po?yczki.”

4. W rozdziale III pkt III  ppkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Jednorazowo i bez prawa do uzupe?nienia kwoty, udziela si? po?yczki na:
a) uzupe?nienie wk?adu w?asnego na budow? domu jednorodzinnego (pkt II ppkt 1),
b) uzupe?nienie wk?adu w?asnego na budow? lokalu mieszkalnego, stanowi?cego odr?b-n? nieruchomo?? w budynku wielorodzin-nym (pkt II ppkt 2),
c) zakup mieszkania lub domu na wolnym rynku (pkt II ppkt 3),
d) wykup mieszkania zamieszkiwanego przez wnioskodawc? np. w spó?dzielni mieszka-niowej, mieszkania zak?adowego, komu-nalnego, itp. (pkt II ppkt 4),
e) rozbudow? domu jednorodzinnego lub mieszkania, zwi?zan? ze zwi?kszeniem po-wierzchni mieszkalnej (pkt II ppkt 6),
f) adaptacj? pomieszcze? (np. strychów) na cele mieszkalne (pkt II ppkt 7),
g) wykonanie przy??czy z instalacj? do wody zimnej lub ciep?ej, centralnego ogrzewa-nia, kanalizacji lub gazu przewodowego  do domu jednorodzinnego lub ca?kowitej wymiany b?d? modernizacji powy?szych instalacji w budynku wielorodzinnym (pkt II ppkt 8)
h) przystosowanie mieszkania do potrzeb osób o ograniczonej sprawno?ci ruchowej (pracownika b?d? cz?onka rodziny prowa-dz?cego z nim wspólne gospodarstwo domowe) (pkt II- ppkt 9).
i) zwolnienie mieszkania uczelni lub pomie-szczenia mieszkalnego w DS. 120 i ADMR (pkt.II ppkt 10).”

5. W rozdziale III pkt III  ppkt 8 otrzymuje brzmienie:
„Okres sp?aty po?yczek wymieniony w pun-ktach od 6a do 6d ustala si? na okres do sied-miu lat, po?yczek okre?lonych w punktach 6e, 6f oraz 6h na okres do pi?ciu lat, po?yczki okre?lonej w punkcie 6g na okres do trzech lat, po?yczki okre?lonej w punkcie 6i na okres         do dziesi?ciu lat.”

6. W rozdziale III pkt III  skre?la si? ppkt 13e.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  4

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 1 lutego 2005 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t i w jednostkach ogólnouczelnianych.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), § 22 Statutu Uniwer-sytetu oraz Uchwa?y Nr 227 i Nr 231 Senatu UWM z 28 stycznia 2005 r. stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t Zak?ad Higieny Zwierz?t i ?rodowiska przekszta?ca si? w Katedr? Higieny Zwierz?t i ?rodowiska.

§ 2
1. Tworzy si? jednostk? ogólnouczelnian? pod nazw? O?rodek Kultury i J?zyka Pol-skiego dla Cudzoziemców.
2. Regulamin O?rodka stanowi za??cznik         do niniejszego Zarz?dzenia.

§ 3
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzony-mi niniejszym Zarz?dzeniem.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Za??cznik
do Zarz?dzenia Rektora UWM Nr 4
z dnia 1 lutego 2005 r.

R E G U L A M I N
funkcjonowania O?rodka Kultury i J?zyka Polskiego dla Cudzoziemców

§ 1
O?rodek Kultury i J?zyka Polskiego dla Cu-dzoziemców funkcjonuje w ramach Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycz-nym.

§ 2
Nadzór merytoryczny nad O?rodkiem sprawuje prorektor wyznaczony przez rektora.

§ 3
O?rodek Kultury i J?zyka Polskiego jest jed-nostk? ogólnouczelnian?, której zadaniem jest nauczanie obcokrajowców j?zyka polskiego oraz promocja warto?ci kultury polskiej.

§ 4
O?rodek Kultury i J?zyka Polskiego dla Cu-dzoziemców realizuje tak?e dzia?ania zwi?zane z archiwizacj? dokumentacji dydaktycznej
i organizacyjnej oraz prowadzi dzia?alno?? informacyjn?.

§ 5
Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem powo?a-nia O?rodka Zarz?dzeniem Rektora.


Zarz?dzenie Nr  5

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 1 lutego 2005 roku

w sprawie: ustalenia procedury zg?aszania wypadków przy pracy.

Na   podstawie  art. 49   ust. 2  ustawy  z  12 wrze?nia 1990r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U.  Nr 65, poz. 385 z pó?. zm.), art. 234 § 1 i art. 211 pkt 6 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerw-ca 1974 r. pó?niejszymi zmianami (tekst jed-nolity:   Dz.  U.  z  1998 r.  Nr  21, poz.  94  ze zm.), Rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia okolicz-no?ci i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a tak?e zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypad-ków przy pracy (Dz. U. Nr 115 poz. 744 z pó?n. zm.) zarz?dza si? co nast?puje:

§ 1
Zobowi?zuje si? pracownika, który uleg? wy-padkowi, do niezw?ocznego osobistego lub  za po?rednictwem innej osoby, poinformowa-nia prze?o?onego o wypadku.

§ 2
Kierownik jednostki organizacyjnej zobowi?-zany jest do natychmiastowego zg?oszenia  w formie pisemnej zaistnia?ego wypadku Pro-rektorowi nadzoruj?cemu sprawy z zakresu bezpiecze?stwa i higieny pracy. Wzór druku „Zg?oszenie wypadku przy pracy” stanowi za-??cznik do zarz?dzenia.

§ 3
Wobec osób naruszaj?cych podstawowe obo-wi?zki pracownika okre?lone w art. 211 pkt 6 Kodeksu Pracy, a dotycz?cych zawiadomienia prze?o?onego o wypadku, mog? by? zastoso-wane kary porz?dkowe przewidziane w art. 108 Kodeksu Pracy.

§ 4
1. Prorektor po zapoznaniu si? z tre?ci? zg?o-szonego wypadku, w celu ustalenia oko-liczno?ci i przyczyn wypadku, powo?uje Zespó? powypadkowy, w sk?ad którego wchodzi Inspektor ds. BHP – jako prze-wodnicz?cy oraz spo?eczny wydzia?owy inspektor pracy.
2. W razie ?miertelnego, ci??kiego lub zbio-rowego wypadku w sk?ad Zespo?u powy-padkowego wchodzi kierownik Dzia?u BHP jako przewodnicz?cy oraz uczelniany inspektor pracy.

§ 5
Niezw?ocznie po otrzymaniu zawiadomieniao wypadku Zespó? powypadkowy jest obowi?-zany przyst?pi? do ustalenia okoliczno?ci       i przyczyn wypadku, a w szczególno?ci:
1) dokona? ogl?dzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urz?dze? technicznych, stanu urz?dze? ochronnych oraz zbada? warunku wykonywania pracy  i inne okoliczno?ci, które mog?y mie? wp?yw na powstanie wypadku;
2) je?eli jest to konieczne, sporz?dzi? szkic b?d? wykona? fotografi? miejsca wypad-ku;
3) przes?ucha? poszkodowanego, je?eli stan jego zdrowia na to pozwala;
4) przes?ucha? ?wiadków wypadku;
5) zasi?gn?? opinii lekarza;
6) zebra? inne dowody dotycz?ce wypadku;
7) dokona? prawnej kwalifikacji wypadku, zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 30 pa?dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo-?ecznym z tytu?u wypadku przy pracy         i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199 poz. 1673 z pó?n. zm);
8) okre?li? ?rodki profilaktyczne oraz wnioski w szczególno?ci wynikaj?ce z oceny ryzy-ka zawodowego na stanowisku pracy,   na którym wyst?pi? wypadek.

§ 6
Po ustaleniu okoliczno?ci i przyczyn wypadku Zespó? powypadkowy – nie pó?niej ni? w ci?-gu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – sporz?dza Protokó? ustalenia oko-liczno?ci i przyczyn wypadku, wed?ug wzoru ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki So-jalnej.

§ 7
Upowa?nia si? Dyrektora Administracyjnego, Dziekana i Kierownika jednostki organizacyj-nej, do zatwierdzania Protoko?u, o którym mo-wa w § 6 – w ci?gu 5 dni od daty jego sporz?-dzenia.

§ 8
Przekazanie dokumentacji wypadku do Zak?a-du Ubezpiecze? Spo?ecznych w celu ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu przez le-karza-orzecznika ZUS nast?puje na pisemny wniosek pracownika.

§ 9
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  6

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 1 lutego 2005 roku

w sprawie: zmiany nazwy studiów podyplo-mowych w zakresie: „Integracja europejska i wspó?praca transgraniczna”.
 
Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnic-twie wy?szym Dz. U. nr 65 poz. 385 z pó?niej-szymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.  w sprawie ramowych zasad tworzenia i organi-zacji studiów podyplomowych w UWM  w Ol-sztynie z pó?niejszymi zmianami oraz stosow-nie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si?co nast?puje:

§ 1
1.  Zmienia si? nazw? realizowanych na Wy-dziale Nauk Ekonomicznych studiów po-dyplomowych w zakresie: „Integracja europejska i wspó?praca transgraniczna”.
2.   Studia podyplomowe otrzymuj? nazw? stu-dia podyplomowe w zakresie: „Stosunki mi?dzynarodowe i transgraniczne”

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  7

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 1 lutego 2005 roku

w sprawie: zmiany nazwy studiów podyplo-mowych w zakresie: „Pozyskiwanie ?rod-ków unijnych dla rozwoju regionalnego”.
 
Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnic-twie wy?szym Dz. U. nr 65 poz. 385 z pó?niej-szymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organi-zacji studiów podyplomowych w UWM  w Ol-sztynie z pó?niejszymi zmianami oraz stosow-nie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si?co nast?puje:

§ 1
1. Zmienia si? nazw? realizowanych na Wy-dziale Nauk Ekonomicznych studiów po-dyplomowych   w zakresie: „Pozyskiwanie ?rodków unijnych dla rozwoju regionalne-go”.
2. Studia podyplomowe otrzymuj? nazw? studia podyplomowe w zakresie: „Zarz?-dzanie funduszami unijnymi”

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  8

V A C A T

 

Zarz?dzenie Nr  9

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 1 marca 2005 roku


w sprawie: zmian organizacyjnych na Wy-dziale Prawa i Administracji.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr. 65, poz. 385 z pó?n. zm.), § 22 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwa?y Nr 243 Senatu UWM z 25 lutego 2005 r. stanowi si?, co nas-t?puje:

§ 1
Na Wydziale Prawa i Administracji zmienia si? nazw? Katedry Teorii Pa?stwa i Prawa  na Katedr? Teorii i Filozofii Prawa i Pa?stwa.

§ 2
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmian? organizacyjn? wprowadzon? niniejszym Zarz?dzeniem.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Zarz?dzenie Nr  10

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 9 marca 2005 roku

w sprawie: zasad i warunków realizacji pro-jektu pt.: „Wzmocnienie  wspó?pracy UWM z gospodark? regionu poprzez stypendia doktoranckie” realizowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, po-wo?ania Komisji Stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie stypendiów dokto-ranckich, powo?ania Zespo?u Zarz?dzaj?ce-go Projektem i wprowadzenia Regulaminu Funduszu Stypendialnego dla uczestników studiów doktoranckich.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?-szym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), sta-nowi si?, co nast?puje:

§ 1
Podstawy realizacji projektu

1. Fundusz Stypendialny utworzony zosta? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego przyznanych w ramach Dzia?ania 2.6 pt.: „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-2006.
2. Podstaw? realizacji projektu stanowi umowa-dotacji zawarta pomi?dzy Uniwersytetem Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie, a Instytucj? Zarz?dzaj?c? Dzia?aniem 2.6 ZPORR oraz przepisy reguluj?ce wykorzystanie Funduszy Strukturalnych.

§ 2
Komisja Stypendialna

Powo?uj? Komisj? Stypendialn? w sk?adzie:
• przewodnicz?cy - prof. dr hab. Gabriel FORDO?SKI,
• cz?onkowie:
- prof. dr hab. in?. W?odzimierz BEDNARSKI Pe?nomocnik Rek-tora ds. Studiów Doktoranckich,
- prof. dr hab. in?. Janusz GO?A-SZEWSKI z Wydzia?u Kszta?to-wania ?rodowiska i Rolnictwa,
- prof. dr hab. Tadeusz KORNIAK z Wydzia?u Biologii,
- prof. dr hab. in?. Antoni KRUK  z Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci,
- prof. zw. dr hab. Jan SZCZER-BOWSKI z Wydzia?u Ochrony ?rodowiska i Rybactwa,
- prof. dr hab. Joanna SZTEYN  z Wydzia?u Medycyny Weteryna-ryjnej,
- prof. dr hab. Marek WRO?SKI        z Wydzia?u Bioin?ynierii Zwie-rz?t,
- prof. dr hab. in?. Sabina ?RÓ-BEK z Wydzia?u Geodezji i Gos-podarki Przestrzennej,
• cz?onkowie z g?osem doradczym:
- Wojciech SAMULOWSKI – kie-rownik Zespo?u Zarz?dzaj?cego Projektem
- Katarzyna KOWALCZYK-GRY-GO - sekretarz Zespo?u Zarz?dza-j?cego Projektem

§ 3
Do zada? Komisji Stypendialnej nale?y:
1) ocena merytoryczna wniosków o przyz-nanie stypendiów sk?adanych przez uczestników studiów doktoranckich UWM w Olsztynie II, III i IV roku studiów zgod-nie z zasadami okre?lonymi w Regulami-nie Funduszu Stypendialnego,
2) przedstawienie Rektorowi listy rankingo-wej ocenionych wniosków.

§ 4
Obs?ug? organizacyjno-techniczn? Komisji Stypendialnej zapewnia Biuro ds. Kszta?cenia  i Spraw Studenckich.

§ 5
Komisja Stypendialna, zadania o których mo-wa w § 3, wykona do 31 marca 2006 r.

§ 6
Zespó? Zarz?dzaj?cy Projektem

Powo?uj? Zespó? Zarz?dzaj?cy Projektem pt.: „Wzmocnienie wspó?pracy UWM z gos-podark? regionu poprzez stypendia doktoran-ckie” w sk?adzie:
• Kierownik - Wojciech SAMULOWSKI
• Zast?pca Kierownika - Ma?gorzata WA-SYLUK
• Sekretarz - Katarzyna KOWALCZYK-GRYGO
• Ksi?gowa - Edyta CHABOWSKA

§ 7
Do zada? cz?onków Zespo?u Zarz?dzaj?cego Projektem nale?y:
1) Kierownik
- koordynacja dzia?a? i ich zgodno?? z har-monogramem projektu,
- kontakty robocze z Instytucj? Wdra?aj?c?,
- nadzorowanie wydatków projektu (za-twierdzanie wydatków oraz list z wyp?ata-mi stypendiów),
- uczestniczenie w pracach Komisji Stypen-dialnej.
2) Zast?pca Kierownika
- zast?powanie koordynatora,
- kontakty z beneficjentami ostatecznymi,
- monitorowanie beneficjentów ostatecz-nych oraz projektu,
- terminowe sporz?dzanie sprawozda? z rea-lizacji projektu.
3) Sekretarz
- obs?uga techniczno-biurowa projektu,
- prowadzenie dokumentacji projektu,
- prowadzenie korespondencji zwi?zanej z projektem,
- obs?uga organizacyjno-techniczna po-siedze? Komisji Stypendialnej.
4) Ksi?gowa
- fakturowanie i ksi?gowanie wydatków,
- rozliczanie finansowe projektu,
- terminowe sporz?dzanie sprawozda? finansowych.

§ 8
Zespó? Zarz?dzaj?cy Projektem, zadania o któ-rych mowa w § 7 wykona do 31 marca 2006 r.

§ 9
Regulamin Funduszu Stypendialnego

Wprowadza si? „Regulamin Funduszu Sty-pendialnego dla uczestników studiów dokto-ranckich Uniwersytetu Warmi?sko-Mazur-skiego w Olsztynie z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego UE” w ramach projektu pt.: „Wzmocnienie wspó?pracy UWM z gospodar-k? regionu poprzez stypendia doktoranckie” realizowanego w ramach Zintegrowanego Pro-gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR) – stanowi?cy za??cznik do Zarz?dzenia.

§ 10
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Za??cznik
do Zarz?dzenia Nr 10 Rektora UWM w Olsztynie
z dnia 9 marca 2005 r.


REGULAMIN
FUNDUSZU STYPENDIALNEGO DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORACKICH UNIWERSYTETU WARMI?SKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO?ECZNEGO UE

I. Informacje ogólne
§ 1
1. Fundusz stypendialny stanowi realizacj? projektu pt. „Wzmocnienie wspó?pracy UWM z gospodark? regionu poprzez sty-pendia doktoranckie”. Prowadzony jest        w ramach dzia?ania pt. „Regionalne Strate-gie Innowacyjne i transfer wiedzy” Zinte-growanego Programu Operacyjnego Roz-woju Regionalnego (ZPORR) do Funduszy Strukturalnych.
2. Celem  funduszu stypendialnego jest zwi?kszenie transferu wiedzy i wyników bada? naukowych do sfery gospodarki re-gionu.
3. Stypendia przeznaczone s? na pokrycie cz??ci kosztów zwi?zanych z prac? nauko-w? (doktorsk?), np. zakup niezb?dnej lite-ratury naukowej, op?aty za odbywanie stu-diów, koszty prowadzenia bada? nauko-wych, koszty prac wdro?eniowych.

§ 2
1. Stypendia b?dzie przyznawa? Rektor Uni-wersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Ol-sztynie po dokonaniu przez Komisj? Sty-pendialn? merytorycznej oceny wniosków.
2. Funduszem stypendialnym administruje Zespó? Zarz?dzaj?cy Projektem.
3. Komisj? Stypendialn? i Zespó? Zarz?dzaj?-cy Projektem powo?uje Rektor.

II. Zasady i kryteria przyznawania stypendiów
§ 3
Ustala si? nast?puj?ce zasady przyznawania stypendiów:
1) zasad? ogóln? jest przyznawanie stypen-diów na maksymalnie mo?liwy okres,
2) stypendia mog? by? przyznane na okres  od 6 do 12 miesi?cy,
3) stypendium ma form? grantu finansowego i wynosi 750 z? miesi?cznie,
4) stypendystami mog? by? uczestnicy stu-diów doktoranckich II, III i IV roku stu-diów,
5) pierwsze?stwo w otrzymaniu stypendium maj? osoby, które uzyskaj? najwi?ksz? liczb? punktów w wyniku oceny meryto-rycznej wniosku,
6) warunkiem ubiegania si? o stypendium jest z?o?enie stosownego wniosku.

§ 4
1. Ustala si? nast?puj?ce formalne kryteria oceny wniosków:
1) wnioskodawca musi by? uczestnikiem studiów doktoranckich II, III lub IV roku studiów prowadzonych przez UWM,
2) ?rednia ocen ze studiów magisterskich wynosi co najmniej 3,6 oraz wynik uko?czenia studiów na dyplomie z ocen? co najmniej dobr?,
3) kompletno?? wniosku i za??czników.
2. Ustala si? nast?puj?ce kryteria merytoryczne i odpowiadaj?ce im wagi punktowe:
1) tematyka pracy doktorskiej przyczy-niaj?ca si? do rozwoju strategicznych ob.szarów regionu okre?lonych w „Re-gionalnej Strategii Innowacyjno?ci woje-wództwa warmi?sko-mazurskiego” oraz „Strategii rozwoju spo?eczno-gospodar-czego województwa warmi?sko-mazur-skiego” – 25 pkt.,
2) stopie? zaanga?owania podmiotów gos-podarczych w realizacji pracy doktor-skiej – 25 pkt.,
3) mo?liwo?? wdro?enia wyników bada?    w gospodarce regionu – 20 pkt.,
4) poziom ?redniej ocen ze studiów magis-terskich oraz wynik uko?czenia studiów na dyplomie – 10 pkt.,
5) stopie? zaawansowania przewodu dok-torskiego – 20 pkt.

III. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych
§ 5
1. Og?oszenie o naborze wniosków nale?y:
1) umie?ci? na stronie internetowej UWM,
2) przes?a? pismem do dziekanów wy-dzia?ów prowadz?cych studia dokto-ranckie,
3) nada? komunikatem w Radio UWM-FM.
2. Termin i miejsce sk?adania wniosków zos-tan? okre?lone w og?oszeniu.
3. Warunkiem ubiegania si? o przyznanie sty-pendium jest z?o?enie wniosku wed?ug ustalonego wzoru.
4. Warunkiem dopuszczenia wniosku do oce-ny merytorycznej jest spe?nienie wszys-tkich kryteriów formalnych.
5. W przypadku braków formalnych  wnios-kodawca  ma prawo je usun?? w ci?gu
10 dni roboczych od otrzymania powiado-mienia.
6. Oceny formalnej wniosków dokonuje zes-pó? zarz?dzaj?cy projektem.
7. Komisja stypendialna dokonuje oceny me-rytorycznej wniosku na podstawie wag punktowych ka?dego z kryteriów.
8. Ko?cowy wynik oceny wniosku jest ?red-ni? arytmetyczn? ocen dokonanych przez poszczególnych cz?onków komisji.
9. Uzyskane wyniki wszystkich wniosków utworz? list? rankingow?.
10. Stypendia przyznaje Rektor UWM lub upowa?niony Prorektor na podstawie listy rankingowej.
11. Przyznawanie stypendiów odbywa si? do wyczerpania ?rodków funduszu stypen-dialnego.
12. Osobie, której nie przyznano  stypendium,  przys?uguje prawo otrzymania pisemnego uzasadnienia decyzji.

IV. Rozliczanie stypendium
§ 6
1. Na podstawie decyzji Rektora o przyzna-niu stypendium, z uczestnikiem studiów doktoranckich zostanie podpisana stosow-na umowa.
2. Umowa b?dzie regulowa?a zasady i warun-ki przyznawania stypendium oraz sposoby jego rozliczania.

§ 7
1. Studenci, którzy otrzymaj? stypendium, s? zobowi?zani przedstawia? post?p w wyko-nywaniu pracy doktorskiej z uwzgl?dnie-niem wydatków poniesionych z otrzyma-nego stypendium.
2. Powy?sze informacje b?d? przekazywane do Zespo?u Zarz?dzaj?cego Projektem w formie sprawozda? kwartalnych oraz sprawozdania ko?cowego sporz?dzanych wed?ug ustalonego wzoru.

 

V. Postanowienia ko?cowe
§ 8
Stypendysta traci prawo do stypendium je?eli:
1) zostanie skre?lony z listy uczestników stu-diów doktoranckich,
2) zostanie zmieniony temat i zakres pracy doktorskiej.


Zarz?dzenie Nr  11

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 10 marca 2005 roku


w sprawie: zmian w Regulaminie ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla stu-dentów  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazur-skiego w Olsztynie wprowadzonego Zarz?-dzeniem nr 32 Rektora Uniwersytetu War-mi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia         20 wrze?nia 2004 r.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z pó?niejszymi zmianami), usta-wy z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wy?szym, ustawy o wy?szych szko?ach zawodowych, ustawy o po?yczkach       i kredytach studenckich oraz zmianie niektó-rych innych ustaw (Dz.U. nr 152, poz. 1598) oraz ustawy z dnia 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wy?szym, ustawy     o wy?szych szko?ach zawodowych oraz usta-wy o po?yczkach i kredytach studenckich (Dz.U. nr 23, poz. 187), w Regulaminie ustala-nia wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Ol-sztynie wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

§ 1
1. W § 1 ust. 1 po pkt. 1 dodaje si? pkt. 1a w brzmieniu: „1a) stypendium specjalnego dla osób niepe?nosprawnych”.
2. W § 5 ust. 1 wyrazy „pkt. 1, 2 i 3” otrzy-muj? brzmienie: „pkt. 1, 1a, 2 i 3”.
3. W § 5 ust. 2 po wyrazach „Stypendium so-cjalne” dodaje si?: „oraz stypendium spe-cjalne dla osób niepe?nosprawnych”.
4. W § 5 ust. 4 po wyrazach: „stypendium za wyniki w nauce” dodaje si?: „i stypendium specjalne dla osób niepe?nosprawnych”.
5. W § 5 ust. 7 skre?la si? s?owa: „z wy??cze-niem zwi?kszenia kwoty stypendium so-cjalnego w zwi?zku z ponoszeniem dodat-kowych kosztów z tytu?u niepe?nospraw-no?ci”.
6. W § 5 ust. 8 pkt. 1 po s?owach „stypen-dium socjalne” dodaje si?: „oraz stypen-dium specjalne dla osób niepe?nospraw-nych”.
7. W § 6 ust. 1:
a) w pkt. 2 skre?la si? tiret pierwsz?;
b) dodaje si? pkt. 3 w brzmieniu: „3) stypendium specjalnego dla osób niepe?nosprawnych”;
c) wyrazy „o których mowa w pkt. 1 i 2” zast?puje si? wyrazami: „o któ-rych mowa w pkt. 1, 2 i 3”.
8. W § 8 ust. 1 s?owa „pkt. 1, 2, 3 i 6” otrzy-muj? brzmienie: „pkt. 1, 1a, 2, 3 i 6”.
9. W § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Stu-dent ubiegaj?cy si? o przyznanie stypen-dium socjalnego lub stypendium specjalne-go dla osób niepe?nosprawnych, sk?ada we w?a?ciwym dziekanacie wniosek wraz z dokumentami uzasadniaj?cymi przyzna-nie okre?lonych form pomocy materialnej, w terminach:
- do 20 pa?dziernika – w semestrze zimowym,
- do 20 marca – w semestrze letnim.
Wnioski z?o?one po tych terminach nie b?d? rozpatrywane.”.
10. W § 10 po ust. 1 dodaje si? ust. 1 a w brzmieniu: „1 a. Stypendium specjalne dla osób niepe?nosprawnych mo?e otrzymy-wa? student w zwi?zku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytu?u niepe?no-sprawno?ci potwierdzonej orzeczeniem w?a?ciwego organu”.
11. W § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kwota stypendium socjalnego mo?e zosta? zwi?kszona studentowi studiów dziennych w zwi?zku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytu?u:
1) zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym ni? dom stu-dencki, je?eli codzienny dojazd z miej-sca sta?ego zamieszkania do uczelni uniemo?liwia?by lub w znacznym sto-pniu utrudnia?by studiowanie,
2) zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym ni? dom studen-cki w przypadkach, o których mowa w pkt. 1, niepracuj?cego ma??on-ka i dzieci studenta”,
12. § 12 otrzymuje brzmienie:
„1. Wysoko?? ?redniego miesi?cznego do-chodu netto na jedn? osob? w rodzinie studenta ustala si? na zasadach okre?lo-nych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o ?wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z pó?niejszymi zmianami).
2. Przeci?tny miesi?czny dochód przy-padaj?cy na osob? w rodzinie studenta ustala si? na podstawie:
a) o?wiadczenia studenta zawartego we wniosku stypendialnym o licz-bie cz?onków rodziny, do której zalicza si?:
- studenta,
- ma??onka studenta, a tak?e b?-d?ce na utrzymaniu studenta lub jego ma??onka dzieci niepe?no-letnie, dzieci pobieraj?ce nauk? do 26 roku ?ycia, a je?eli 26 rok ?ycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich uko?czenia, oraz dzieci niepe?nosprawne bez wzgl?du na wiek,
- rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i b?d?ce na ich utrzymaniu dzie-ci niepe?noletnie, dzieci pobiera-j?ce nauk? do 26 roku ?ycia, a je?eli 26 rok ?ycia przypada         w ostatnim roku studiów, do ich uko?czenia, oraz dzieci niepe?-nosprawne bez wzgl?du na wiek,
b) za?wiadcze? o dochodzie ka?dego cz?onka rodziny podlegaj?cego opodatkowaniu podatkiem docho-dowym od osób fizycznych na za-sadach ogólnych, wydanych przez w?a?ciwy urz?d skarbowy, zawie-raj?cy informacje o:
- wysoko?ci przychodu,
- wysoko?ci kosztów uzyskania przychodu,
- wysoko?ci sk?adek na ubezpie-czenie spo?eczne odliczonych od dochodu,
- wysoko?ci sk?adek na ubezpie-czenie zdrowotne odliczonych od podatku,
- wysoko?ci nale?nego podatku,
c) o?wiadcze? o deklarowanych do-chodach osi?ganych przez osoby podlegaj?ce przepisom o zrycza?-towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi?ga-nych przez osoby fizyczne zawie-raj?cych w szczególno?ci informa-cje o:
- wysoko?ci dochodu,
- wysoko?ci sk?adek na ubezpie-czenie spo?eczne odliczonych od dochodu,
- wysoko?ci sk?adek na ubezpie-czenie zdrowotne odliczonych od podatku,
- wysoko?ci i formie op?acanego podatku dochodowego,
- wysoko?ci dochodu po odlicze-niu nale?nych sk?adek i podatku,
d) za?wiadcze? lub o?wiadcze? oraz dowodów niezb?dnych do ustale-nia prawa do stypendium, w tym:
- za?wiadczenia o ucz?szczaniu ro-dze?stwa studenta oraz dzieci stu-denta lub dzieci jego wspó?ma??onka do szko?y lub szko?y wy?szej,
- prawomocnego wyroku s?du rodzin-nego orzekaj?cego rozwód lub sepa-racj?,
- za?wiadczenia z urz?du pracy o zare-jestrowaniu b?d? nie zarejestrowaniu cz?onka rodziny studenta lub studen-ta jako osoby bezrobotnej oraz o wy-soko?ci przyznanego zasi?ku,
- prawomocnego wyroku s?du rodzin-nego orzekaj?cego alimenty lub spo-rz?dzonej notarialnie ugody w spra-wie wysoko?ci alimentów p?aconych studentowi.
3. W przypadku, gdy cz?onek rodziny przebywa w instytucji zapewniaj?cej ca?odobowe utrzymanie i ponosi op?at? za ten pobyt, od dochodu rodziny odej-muje si? kwot? ponoszonej op?aty.
4.   W przypadku, gdy cz?onek rodziny stu-denta przebywa w instytucji zapewnia-j?cej ca?odobowe utrzymanie i nie po-nosi op?aty za pobyt, ustalaj?c dochód rodziny w przeliczeniu na osob? nie uwzgl?dnia si? osoby przebywaj?cej  w instytucji zapewniaj?cej ca?odobowe utrzymanie.
5. W przypadku, gdy rodzina studenta utrzymuje si? z gospodarstwa rolnego, przyjmuje si?, ?e miesi?czny dochód         z 1 hektara przeliczeniowego odpowia-da 50% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ?wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255  z pó?n. zmian.).
6. W przypadku, gdy rodzina studenta utrzymuje si? z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje si?.”,
7. W przypadku osób rozliczaj?cych si?  z podatku na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza?towanym podatku dochodowym do niektórych przychodów osi?ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z pó?n. zmian.), dochód deklarowany w o?wiadczeniu, o którym mowa   w ust. 2 pkt. C), nie mo?e by? ni?szy od kwoty odpowiadaj?cej sze?ciokrot-no?ci sumy nale?nego zrycza?towane-go podatku dochodowego i sk?adki         na ubezpieczenie zdrowotne.
8. W przypadku utraty dochodu lub je-go cz??ci, prawo do stypendium so-cjalnego ustala si? na wniosek stu-denta na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód. Miesi?czn? kwot? dochodu utraco-nego oblicza si? odejmuj?c od prze-ci?tnego miesi?cznego dochodu cz?onka rodziny uzyskanego z okre-su obliczeniowego, miesi?czny do-chód cz?onka rodziny z miesi?ca po-przedzaj?cego z?o?enie wniosku.
9.  Student jest samodzielny finansowo, je?eli on lub jego ma??onek spe?nia ??cznie nast?puj?ce warunki:
- posiada? sta?e ?ród?o dochodów w ostatnim roku podatkowym,
- posiada sta?e ?ród?o dochodów w roku bie??cym,
- jego miesi?czny dochód w wy-mienionych okresach nie jest mniejszy od minimalnego wyna-grodzenia za prac? pracow-ników, og?aszanego na podsta-wie odr?bnych przepisów,
- nie z?o?y? o?wiadczenia o pro-wadzeniu wspólnego gospodar-stwa domowego z rodzicami lub jednym z nich.
10. Wysoko?? dochodu na cz?onka rodziny w przypadku ma??e?stw studenckich, tj. takich, w których obydwoje ma?-?onkowie s? studentami, ustalana jest oddzielnie dla ka?dego z ma??onków na podstawie dochodów rodziców, z zastrze?eniem postanowie? ust. 9.
11. Je?eli ma??onek studenta nie b?d?cy studentem nie uzyskuje ?adnych do-chodów, sytuacj? materialn? studenta okre?la si? na podstawie dochodów je-go rodziców bez wliczania osoby ma?-?onka do rodziny studenta.
12. W semestrze letnim ?wiadczenia przy-znaje si? na podstawie za?wiadcze? z?o?onych w semestrze zimowym. W przypadku zmiany sytuacji material-nej, student jest zobowi?zany do po-nownego z?o?enia za?wiadcze? po-twierdzaj?cych dochód.”
12. W § 13 skre?la si? ust. 2.
13. W § 14 po wyrazach „stypendium socjal-nego” dodaje si?: „lub stypendium spe-cjalnego dla osób niepe?nosprawnych”.
14. W § 15 po wyrazach „stypendium socjal-nego” dodaje si?: „lub stypendium specjal-nego dla osób niepe?nosprawnych”.
15. W § 17 ust. 1 a otrzymuje brzmienie: „1a. Student ubiegaj?cy si? o przyznanie sty-pendium za wyniki w nauce, sk?ada we w?a?ciwym dziekanacie wniosek w termi-nach:
- do 31 pa?dziernika – je?eli nauk? w da-nym roku akademickim rozpoczyna si? w semestrze zimowym,
- do 20 marca – je?eli nauk? w danym ro-ku akademickim rozpoczyna si? w se-mestrze letnim na Magisterskich Stu-diach Uzupe?niaj?cych.
Wnioski z?o?one po tych terminach nie b?d? rozpatrywane.”
16. W § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ”3. Podstaw? do uzyskania stypendium jest z?o?enie w dziekanacie wydzia?u pisem-nego wniosku wraz z za??czonymi odpo-wiednimi za?wiadczeniami do dnia 31 pa?-dziernika w danym roku akademickim. Wnioski z?o?one po tym terminie nie b?d? rozpatrywane.”
17. W § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Przepisy § 17 ust. 2-4 stosuje si? odpo-wiednio”

§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania, z moc? od 24 lutego 2005 roku.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 


Decyzje Rektora


 
Decyzja Nr 1

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 stycznia 2005 roku

w sprawie: powo?ania Komisji Etyki.

Na podstawie art. 49 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Powo?uje si?  Komisj? Etyki w sk?adzie:
- przewodnicz?cy – prof. dr hab. ?ucja FORNAL,
- cz?onkowie:
- dr in?. Wac?aw CIANIA,
- dr hab. Józef D?BOWSKI, prof. UWM,
- dr hab. Czes?aw KOSAKOWSKI, prof. UWM,
- ks. dr Zdzis?aw KUNICKI,
- dr hab. Bogdan LEWCZUK, prof. UWM
- ks. dr hab. Marian MACHINEK, prof. UWM,
- dr Jan PISZCZEK.

§ 2
Zadaniem Komisji jest opracowanie kodeksu etycznego pracownika Uniwersytetu Warmi?-sko-Mazurskiego w Olsztynie oraz opiniowa-nie spraw z zakresu etyki zawodowej nauczy-cieli akademickich, osób zatrudnionych na eta-tach naukowych i dydaktycznych i osóbnie b?d?cych nauczycielami akademickimi.

§ 3
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania. Traci moc Decyzja Nr 20 Rektora UWM     z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie powo?ania Komisji Etyki.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Decyzja Nr 2

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 stycznia 2005 roku

w sprawie: powo?ania  Zespo?u do spraw uprawnie? akademickich.

Na podstawie art. 49 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Powo?uje si?  Zespó? do spraw rozwoju upraw-nie? akademickich w sk?adzie:
• przewodnicz?cy – prof. dr hab. Gabriel FORDO?SKI,
• cz?onkowie:
o prof. dr hab. W?odzimierz BEDNAR-SKI,
o prof. dr hab. Stefan SMOCZY?SKI.

§ 2
Zadaniem Zespo?u jest przygotowanie koncep-cji umacniania akademicko?ci uczelni i rozwo-ju uprawnie? akademickich oraz wypowiada-nie si? w sprawach zwi?zanych z wdra?aniem przyj?tych w uczelni dzia?a? w tym zakresie.

§ 3
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Decyzja Nr 3

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 lutego 2005 roku

w sprawie: zmiany w Decyzji nr 1 z 5 stycz-nia 2004 r. w sprawie powo?ania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwo?aw-czej Komisji  Dyscyplinarnej ds. Studentów.

Na podstawie § 64 Statutu Uniwersytetu War-mi?sko-Mazurskiego w Olsztynie  stanowi si? co nast?puje:

§ 1
W sk?adzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Stu-dentów ustalonym Decyzj? nr 1 Rektora UWM z dnia 5 stycznia 2004 r. wprowadza si? nast?-puj?ce zmiany:
1. odwo?uje si? Aleksandr? Krajanowsk?, Mateusza Niedba??, Ma?gorzat? Prot,
2. powo?uje si? Mart? Depta, Tomasza Jusz-kiewicza, Adama Wenc?awa.

§ 2
W sk?adzie Odwo?awczej Komisji Dyscypli-narnej ds. Studentów  ustalonym Decyzj? nr 1 Rektora UWM z dnia 5 stycznia 2004 r. wpro-wadza si? nast?puj?ce zmiany:
1. odwo?uje si? Joann? Jab?o?sk?, Micha?a Smentocha, Tomasza Szymborskiego,
2. powo?uje si? Wojciecha Demko, Wojcie-cha Morawskiego, Justyn? Staniszewsk?.
      
§ 3
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


 


Ta strona by?a odwiedzana 4604 razy (w tym z UWM 690 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-18
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr Daniel ?ukowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa